IICCI VIỆT NAM

IICCI Việt Nam là một tổ chức độc lập, khép kín giúp các thành viên tại Việt Nam được kết nối thông thương toàn cầu thông qua mạng lưới khu vực rộng khắp.
(To be continued)