HỘI VIÊN BẠC –

1. Có hiệu lực 3 năm.
2. Được mời tham gia các buổi hội thảo và các buổi thuyết trình tổ chức bởi IICCI Việt Nam.
3. Thường xuyên nhận được mail về các hoạt động từ bộ phận hỗ trợ của IICCI Việt Nam.
4. Được mời tham dự vào ban đại biểu với chi phí cơ bản.
5. Chỉ áp dụng đối với cá nhân thành viên.

HỘI VIÊN VÀNG –

1. Có hiệu lực 7 năm.
2. Được mời tham gia các buổi hội thảo và các buổi thuyết trình tổ chức bởi IICCI Việt Nam.
3. Thường xuyên nhận được mail về các hoạt động từ bộ phận hỗ trợ.
4. Được mời tham dự vào ban đại biểu và chỉ chi trả phí thư ký và các phí khác sẽ được tài trợ theo từng trường hợp.
5. Đủ điều kiện được chọn cho các uỷ ban khác nhau.
6. Được quyền thực hiện các chương trình chọn lọc đang được cung cấp bởi các nước ngoài theo từng thời điểm.
7. Được áp dụng cho 3 thành viên.

HỘI VIÊN BẠCH KIM –

1. Có hiệu lực 15 năm.
2. Được mời tham gia các buổi hội thảo, các buổi thuyết trình, các buổi chiêu đãi, tiếp đón hoặc các buổi cocktail, bữa tối, … tổ chức bởi IICCI Việt Nam.
3. Thường xuyên nhận được mail về các hoạt động từ bộ phận hỗ trợ.
4. Không cần trả phí thư ký cho các đai biểu nước ngoài và các phí khác sẽ được tài trợ tuỳ trường hợp.
5. Đủ tư cách được chọn cho các uỷ ban khác nhau.
6. Được quyền thực hiện các chương trình chọn lọc đang được cung cấp bởi các nước ngoài theo thời gian.
7. Được áp dụng cho 5 thành viên.
8. Hưởng mức giá ưu đãi khi đặt hiển thị lên trang web của IICCI Việt Nam
9. Hội viên được mời tham gia tất cả buổi đại diện nước ngoài

HỘI VIÊN KIM CƯƠNG –

1. Có hiệu lực trọn đời.
2. Được sắp xếp ghế ngồi đặc biệt trong Chamber.
3. Được phân công đến một quốc gia cụ thể để đại diện cho IICCI Việt Nam.
4. Các đại biểu nước ngoài không cần trả phí thư ký cũng như các chi phí khác.
5. Được áp dụng cho 7 thành viên.
6. Thành viên sẽ được vị trí Danh dự trong Uỷ ban Tư vấn.
7. Được mời đến các buổi hội thảo đặc biệt.
8. Được hỗ trợ quá trình xin Visa cho các chuyến công tác
9. Thành viên thường xuyên nhận được mail thông báo các hoạt động từ Chamber.
10. Thành viên được quyền nắm toàn bộ các kế hoạch các nước đề ra theo thời gian.
11. Miễn phí hiển thị trên website của IICCI Vietnam trong vòng 1 năm.