IICCI đã ký kết MOU với Invest Global

Hà Nội .. Hợp lực là khi lực lượng gặp nhau để nhân năng lượng cho mục tiêu chung. Đã thảo luận với Invest Global Việt Nam để phát triển đầu tư cả hai chiều. IICCI đã ký kết MOU với Invest Global.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'M WVEST E'