Kết nối B2B của các doanh nghiệp đến từ Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand… Tại Ấn Độ

Buổi kết nối B2B của các doanh nghiệp đến từ Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand.., thúc đẩy ngành du lịch giữa Ấn Độ và các nước Buổi kết nối B2B của các doanh nghiệp đến từ Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand.., thúc đẩy ngành du lịch giữa Ấn Độ và các nước